İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının amacı; cerrahi hemşiresi alanında kazandığı uzmanlık düzeyindeki kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bir cerrahi hastasının cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası bakımını, hasta odaklı bütüncül bir yaklaşımla sistematik olarak planlar, uygular ve uyguladığı bakımın etkisini değerlendirir.

Cerrahi hemşireliği ile ilgili teknik beceri gerektiren girişimleri uygular ve alanı ile ilgili teknik, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır, etik ilkeleri benimser ve tüm girişimlerinde önceliklendirir. Uygun iletişim tekniklerini kullanarak disiplinler içi ve disiplinler arası ekip iş birliğini yürüterek hastaya ilişkin sonuçların iyileştirilmesine önemli katkılar sağlar. Cerrahi hastalıkları hemşireliği doktora programı hemşirelik yüksek lisans düzeyindeki mezunların, cerrahi hastalıkları hemşireliğine yönelik ileri düzey bilgi edinmelerini ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamaktadır.

Bu program ulusal ve uluslararası alanda değişen toplum dinamiğinde birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini, hemşirelik felsefesi, değerleri ve evrensel etik ilkeler doğrultusunda karşılayacak, mesleki araştırmaları ile hemşirelik bilimine katkı sağlayacak, görev ve sorumluluklarının bilincinde, eleştirel düşünme becerisine ve liderlik özelliklerine sahip, bilimselliği ilke edinmiş, bilim doktoru (Ph.D.) hemşireler yetiştirmeyi amaçlar.

Cerrahi hastası ve ailesinin bakım gereksinimlerini kanıt temelli yaklaşımlar doğrultusunda karşılayan, kanıt düzeyi oluşturan çalışmalar yapan, cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası sorunları analiz edip çözüm önerilerini oluşturmada eleştirel düşünce yeteneğini kullanabilen, çalıştığı kurumda yönetici hemşire, hastanın/ailesinin, meslektaşlarının ve öğrencilerin gelişimi için eğitim faaliyetlerinde yer alan eğitim hemşiresi, kamu, özel ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan, ulusal ve/veya uluslararası yayın yapan mezunlar yetiştirmektir.